Privacy Policy


ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Moravskoslezská republika (dále jen: „správce“).
2. Kontaktním údajem správce je e-mail: vlada.morava@email.cz
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší žádosti.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro udělení občanství Moravskoslezské republiky a vedení informačního systému Moravskoslezské republiky.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je váš souhlas pro zpracování žádosti o udělení občanství Moravskoslezské republiky a vedení evidence občanů Moravskoslezské republiky podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení žádosti o udělení občanství Moravskoslezské republiky a v případě udělení občanství vedení evidence občanů Moravskoslezské republiky.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu lidského života a nejdéle 20 let po úmrtí občana, pokud občan občanství neztratí nebo po dobu, než je souhlas se zpracováním osobních údajů odvolán; v případě odvolání souhlasu občan ztrácí občanství.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů

1. Příjemci osobních údajů jsou: Ministerstvo vnitra Moravskoslezské republiky, Státní statistický úřad Moravskoslezské republiky a územně příslušný národní výbor.
2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
◦ právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
◦ právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování
◦ dle čl. 18 GDPR.
◦ právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
◦ právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
◦ právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
◦ právo odvolat souhlas se zpracováním elektronicky na email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních
3. údajů v listinné podobě.
4. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním žádosti z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu s těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
3. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2021.