Politický systém


Politický systém Moravskoslezské republiky je postaven na ústavě z roku 2019, která zemi definuje jako parlamentní demokratickou republiku. Hlavním orgánem moci zákonodárné je Sněm, který se skládá z 51 poslanců a je volen každé čtyři roky. Vládu Moravskoslezska tvoří předseda vlády, místopředsedové a ministři, kteří jsou jmenováni prezidentem. Prezident je hlavou státu a je volen na pětileté období. Celkově politický systém Moravskoslezské republiky poskytuje občanům možnost aktivní účasti na vládě prostřednictvím politických stran, jejichž vznik a zánik upravuje zákon o politických stranách.

Ústavní dokumenty a principy

Ústava Moravskoslezské republiky ze dne 24. listopadu 2019 (1/2020 ZRM) představuje současný ústavní rámec naší republiky a je hierarchicky nejvýše postaveným právním předpisem platným v Moravskoslezsku. Tato ústava byla publikována v roce 2019. Následně byla změněna ústavním zákonem v roce 2021.

Na základě ustanovení ústavy Moravskoslezské republiky lze identifikovat následující ústavní principy:

 1. Demokratický princip: Moravskoslezská republika je demokratický právní a sociální stát, což znamená, že moci státu vykonávají orgány zvolené lidem, a to v souladu s právními normami a respektováním práv a svobod občanů.
 2. Princip státní suverenity lidu: Podle ústavy je lid jediným zdrojem veškeré státní moci a tuto moc vykonává prostřednictvím zákonodárné, výkonné a soudní moci, stejně jako skrze referenda.
 3. Princip územní samosprávy: Moravskoslezská republika uznává právo na samosprávu územních obvodů, což znamená, že určitá rozhodnutí a pravomoci jsou přeneseny na místní úrovni podle stanovení zákona.
 4. Princip integrity území: Území Moravskoslezské republiky je jednotný a nedílný celek, jehož hranice mohou být měněny pouze ústavním zákonem.
 5. Princip jednotného státního občanství: Státní občanství v Moravskoslezské republice je jediné a jednotné, a to i přesto, že podmínky jeho nabývání a pozbývání stanovuje zákon.
 6. Princip nadřazenosti mezinárodních smluv: Mezinárodní smlouvy, které jsou schváleny a vyhlášeny v souladu s ústavou, mají přednost před vnitrostátním právem a jsou pro občany závazné. Mezinárodní smlouvy mohou být ratifikovány, pokud jsou schváleny ústavním zákonem, což je v souladu s demokratickými principy.

Orgány moci

Sněm

Sněm Moravskoslezské republiky je základním zákonodárným a ústavnodárným orgánem, který hraje klíčovou roli v demokratickém procesu této mikronárodní republiky. Jeho úloha a pravomoci, spolu s procesem volby poslanců a procedurálními aspekty jeho fungování, jsou základními kameny politického systému Moravskoslezské republiky.

Úloha a pravomoci Sněmu: Sněm je orgánem zákonodárné moci, který schvaluje zákony, rozhoduje o státním rozpočtu a provádí kontrolu nad výkonnou mocí. Má také pravomoc měnit ústavu, což je základní právní dokument republiky. Jeho rozhodnutí a jednání jsou závazná pro celou Moravskoslezskou republiku.

Způsob volby poslanců a jejich mandát: Poslanci Sněmu jsou voleni občany Moravskoslezské republiky ve všeobecných, rovných a tajných volbách. Mandát poslance trvá čtyři roky a každý poslanec je zvolen do Sněmu na základě poměrného zastoupení politických stran nebo nezávislých kandidátů.

Procedurální aspekty fungování Sněmu: Sněm se schází pravidelně a jedná v souladu s pevně stanovenými pravidly a procedurami. Jeho jednání jsou veřejná a transparentní, což umožňuje občanům sledovat politické procesy a rozhodování. Vnitřní organizace Sněmu a jeho výbory zajišťují efektivní a řádný průběh legislativního procesu a demokratické kontroly.

Sněm Moravskoslezské republiky je tak klíčovým pilířem demokracie a právního státu v této mikronárodní republice, který zajišťuje účast občanů na rozhodování a ochranu jejich práv a svobod.

Vláda

Vláda Moravskoslezské republiky, jakožto nejvyšší orgán výkonné moci, má klíčovou roli v řízení země a prosazování politických a právních opatření v souladu s ústavou a zákony. Její složení a pravomoci jsou pečlivě stanoveny ústavními ustanoveními, které vymezují její úlohu ve vztahu k ostatním orgánům moci.

Složení vlády a role jednotlivých členů: Vláda se skládá z předsedy, místopředsedů a ministrů. Předseda vlády je jmenován prezidentem republiky a je zodpovědný za řízení a svolávání schůzí vlády. Místopředsedové vlády a ministři jsou jmenováni na návrh předsedy vlády a jsou pověřeni řízením jednotlivých ministerstev. Každý člen vlády skládá slib věrnosti Moravskoslezské republice a zavazuje se plnit své povinnosti v souladu s ústavou a zákony.

Pravomoci vlády v rámci exekutivy: Vláda má široké pravomoci v rámci exekutivy. Rozhoduje o návrzích zákonů, nařízeních vlády, státním rozpočtu, mezinárodních smlouvách a dalších klíčových otázkách týkajících se hospodářské, sociální a zahraniční politiky. Má také právo udělovat amnestii ve věcech přestupků a vyhlásit stav válečný, výjimečný nebo nouzový.

Vztah vlády k ostatním orgánům moci: Vláda je odpovědná Sněmu, který může vládě nebo jednotlivým členům vlády vyslovit důvěru nebo nedůvěru. Prezident republiky má pravomoc jmenovat a odvolávat vládu a její členy, ale jeho rozhodnutí musí být v souladu s výsledky voleb a politickou situací ve Sněmu. Vláda také spolupracuje s ústavním soudem a dalšími orgány státní správy při prosazování právního řádu a ochraně práv občanů.

Vláda Moravskoslezské republiky, svou komplexní strukturou a širokými pravomocemi, hraje klíčovou roli v politickém životě země a v prosazování zájmů jejích občanů. Její členové jsou pověřeni důležitými úkoly a zodpovědnostmi, které jsou klíčové pro stabilitu a rozvoj Moravskoslezské republiky.

Prezident republiky

Prezident republiky je významnou politickou postavou v Moravskoslezské republice, zastávající výkonnou moc a zajišťující reprezentaci země v rámci národního i mezinárodního kontextu. Jeho role a pravomoci jsou podrobně stanoveny ústavními ustanoveními, které upravují jeho volbu, funkční období a pravomoci.

Volba a funkční období: Prezidenta republiky volí Sněm. Kandidátem na prezidenta může být státní občan, který je volitelný do Sněmu a dosáhl věku 21 let. Prezident je volen na pětileté období a nesmí být zvolen více než dvakrát po sobě, s minimální prolukou mezi dvěma funkčními obdobími.

Pravomoci Prezidenta: Prezident má široké pravomoci, které zahrnují:

 • Zastupování Moravskoslezské republiky v zahraničí a ratifikaci mezinárodních smluv.
 • Jmenování a pověřování vyslanců a dalších vysokých úředníků.
 • Podepisování zákonů a právo vrátit je s připomínkami.
 • Jmenování a odvolávání předsedy a dalších členů vlády, generálního prokurátora a rektorů vysokých škol.
 • Propůjčování řádů a vyznamenání.
 • Právo vyhlašovat amnestii, promíjet tresty a vyhlašovat referendum.

Odpovědnost a stíhání: Prezident je odpovědný Sněmu a může být odvolán souhlasem tří pětin poslanců. Jeho stíhání je možné pouze za úmyslné porušení ústavy nebo za velezradu. O podání žaloby na prezidenta rozhoduje Sněm třípětinovou většinou všech poslanců, přičemž žalobu posuzuje Ústavní soud.

Prezident republiky hraje klíčovou úlohu v politickém životě Moravskoslezské republiky a jeho činnost je podrobována důkladné kontrole a odpovědnosti. Jeho pravomoci jsou důležité pro stabilitu a rozvoj země a přispívají k zajištění právního řádu a ochraně zájmů občanů.

Politické strany

Politické strany jsou základními aktéry politického systému a demokracie. V kombinaci s volebním systémem vytvářejí rámec pro politickou reprezentaci a rozhodování.

Přehled politických stran

Strana práce je jedinou registrovanou politickou stranou v Moravskoslezsku. Pod vedením Bratslava Šťastena se strana hlásí k levicovým ideologiím, zejména demokratickému socialismu, e-demokracii a moravskému patriotismu. Od svého vzniku v roce 2015 usiluje o aktivní politickou účast a prosazuje sociální a ekonomické reformy s důrazem na moravský region.

Funkce politických stran v politickém procesu

Politické strany plní několik důležitých funkcí v politickém procesu:

 • Reprezentace zájmů: Politické strany zastupují různé zájmy občanů a formují politické priority.
 • Nabídka politických programů: Poskytují voličům alternativy a nabízejí různé politické programy a řešení.
 • Mobilizace voličů: Politické strany mobilizují voliče k účasti ve volbách a politickém procesu.
 • Formování politického vedení: Pomáhají identifikovat a vyvíjet politické lídry a vedoucí osobnosti.
 • Kontrola moci: Politické strany kontrolují vládu a poskytují mechanismy pro kontrolu moci a vyvážení moci.

Soudní systém a kontrolní mechanismy

Struktura soudního systému a jeho nezávislost

 1. Nezávislost soudní moci: Soudní moc je vykonávána nezávislými státními soudy, odděleně od jiných státních orgánů.
 2. Ústavní soud: Ochráncem ústavnosti je Ústavní soud, který rozhoduje o souladu zákonů s ústavními zákony, mezinárodními smlouvami a lidskými právy. Má také pravomoc rozhodovat o kompetenčních sporech a ústavních stížnostech.
 3. Obecné soudy: Tvoří je Nejvyšší soud Moravskoslezské republiky a ostatní soudy. Rozhodují v občanských a trestních věcech a přezkoumávají zákonnost rozhodnutí veřejné správy.

Pravomoci soudů v kontrole ústavnosti a právních předpisů

 1. Ústavní soud: Rozhoduje o souladu zákonů s ústavními zákony a mezinárodními smlouvami, včetně jejich přednosti před vnitrostátními zákony. Má také pravomoc rozhodovat o kompetenčních sporech a ústavních stížnostech.
 2. Obecné soudy: Přezkoumávají zákonnost rozhodnutí veřejné správy a zákonnost rozhodnutí, opatření nebo zásahů veřejných orgánů.

Role dalších kontrolních mechanismů

 1. Prokuratura: Chrání práva a zájmy fyzických a právnických osob a státu. V čele stojí generální prokurátor jmenovaný prezidentem republiky na návrh Sněmu.
 2. Veřejný ochránce práv: Nezávislý orgán chrání základní práva a svobody před orgány veřejné správy a dalšími orgány veřejné moci. Je volen Sněmem na období pěti let.

Nejvyšší kontrolní úřad

Nejvyšší kontrolní úřad vykonává kontrolu hospodaření s rozpočtovými prostředky, státním majetkem a majetkovými právy státu. V čele stojí předseda, volený Sněmem.

Tato struktura soudního systému a kontrolních mechanismů poskytuje záruky nezávislosti soudní moci a ochranu ústavnosti a základních práv občanů.