Forum


Please or Registrovat to create posts and topics.

Výzva vlády Moravskoslezské republiky k veřejné diskusi o nových zákonech

Vážení občané Moravskoslezské republiky,

Vláda Moravskoslezské republiky Vás zve k veřejné diskusi o třech klíčových návrzích zákonů, které mají zásadní význam pro budoucí správu a rozvoj naší republiky. Tato diskuse je příležitostí pro každého občana vyjádřit svůj názor a přispět k tvorbě legislativy, která bude reflektovat potřeby a zájmy všech obyvatel naší země.

1. Zákon o územním členění státu

Tento zákon stanovuje nové územní členění Moravskoslezské republiky pro účely veřejné správy a samosprávy. Klíčové body návrhu zahrnují:

  • Členění na oblasti a župy: Území republiky se bude dělit na pět hlavních oblastí (Slezská, Středomoravská, Jihomoravská, Východomoravská a Západomoravská), které se dále dělí na župy.
  • Sídla a změny území: Stanovení sídel jednotlivých oblastí a žup a pravidla pro případné změny územního členění.
  • Hlavní město Olomouc: Speciální územní status hlavního města Olomouce, které se dělí na čtyři obvody.

Celé znění je k dispozici na https://docs.google.com/document/d/1cH57wz_zViPcUmNDvSJ-nN31Y2NUVo6P/edit?usp=drive_link&ouid=111231083704252571378&rtpof=true&sd=true.

2. Zákon o národních výborech

Návrh zákona definuje strukturu, funkce a odpovědnosti národních výborů jako základních orgánů státní moci, státní správy a územní samosprávy. Hlavní body zahrnují:

  • Postavení a úloha národních výborů: Stanovení jejich role ve správě a rozvoji územních obvodů.
  • Spolupráce s občany a organizacemi: Mechanismy pro zapojení občanů do rozhodování a spolupráce s různými organizacemi.
  • Výkon státní správy: Pravidla pro výkon státní správy a samosprávy v územních obvodech.

Celé znění návrhu je k dispozici na https://docs.google.com/document/d/1a_eZpYt1vLlsblsexRERq9eF_E0crPEM/edit?usp=drive_link&ouid=111231083704252571378&rtpof=true&sd=true.

______

Nová právní úprava je také stručně představena v aktualitách na tomto webu, konkrétní článek je zde.