Nová právní úprava národních výborů a územního členění Moravskoslezské republiky


Ústavní úprava národních výborů a územního členění

Moravskoslezská republika (MSR) se řídí ústavou, která zakládá její politické a správní uspořádání. Nová ústava definuje národní výbory jako klíčové orgány státní moci, státní správy a územní samosprávy. Tyto výbory jsou zodpovědné za komplexní ekonomický a sociální rozvoj svých územních celků a za výkon státní správy v souladu se zákonem​​.

Územní členění MSR je strukturováno na oblasti, župy a obce. Každá oblast a župa má své specifické správní funkce a sídla. Hlavní město Olomouc tvoří samostatnou územní jednotku, rozdělenou na čtyři obvody​​.

Celý návrh nové Ústavy Moravskoslezské republiky naleznete na tomto odkazu.

Návrh zákona o národních výborech

Nový návrh zákona o národních výborech stanovuje následující:

 1. Druhy a stupně národních výborů:
  • Oblastní národní výbory: Nejvyšší úroveň, koordinující činnost župních národních výborů.
  • Župní národní výbory: Střední úroveň, která spravuje menší správní jednotky – župy.
  • Městské národní výbory: Spravují záležitosti měst.
  • Místní národní výbory s rozšířenou působností: Mají širší kompetence ve vybraných oblastech veřejné správy.
  • Místní národní výbory: Nejnižší úroveň, která se stará o záležitosti jednotlivých obcí.
 2. Orgány národních výborů:
  • Plenární zasedání: Nejvyšší orgán národního výboru, který rozhoduje o klíčových otázkách.
  • Rada: Je výkonným orgánem národního výboru, který zajišťuje jeho operativní řízení a realizaci rozhodnutí přijatých plenárním zasedáním
  • Výbory lidové kontroly: Zajišťují dohled nad činností národního výboru a správou veřejných prostředků.
  • Komise: Zabývají se specifickými oblastmi činnosti, např. finanční, zdravotní, vzdělávací.
  • Odbory: Specializované útvary pro konkrétní agendy, např. stavební, dopravní, sociální​​.

Celé znění návrhu zákona o národních výborech naleznete na tomto odkazu.

Návrh zákona o územním členění státu

Návrh zákona o územním členění státu definuje následující územní celky:

 1. Oblasti:
  • Slezská oblast se sídlem v Opavě.
  • Středomoravská oblast se sídlem v Olomouci.
  • Jihomoravská oblast se sídlem v Brně.
  • Východomoravská oblast se sídlem ve Zlíně.
  • Západomoravská oblast se sídlem v Jihlavě.
 2. Župy v oblastech:
  • Slezská oblast: Opava, Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek.
  • Středomoravská oblast: Šumperk, Olomouc, Nový Jičín, Svitavy.
  • Jihomoravská oblast: Brno, Břeclav, Vyškov, Znojmo.
  • Východomoravská oblast: Zlín, Uherské Hradiště.
  • Západomoravská oblast: Jihlava, Žďár nad Sázavou​​​​.

Navrhuje se také další slučování obcí s cílem zefektivnit správu a zlepšit služby poskytované občanům. Změny v územním členění budou prováděny na základě společenských potřeb a rozvoje zemědělské výroby, hospodářské a kulturní výstavby​​.

Mapa navržených žup

Celé znění návrhu zákona o územním členění státu naleznete na tomto odkazu.

Hodnocení nové právní úpravy v souladu s Evropskou chartou místní samosprávy

Nové právní úpravy národních výborů a územního členění MSR jsou v souladu s Evropskou chartou místní samosprávy, která stanovuje následující klíčové principy:

 1. Autonomie a pravomoci místních orgánů:
  • Návrh zákona respektuje autonomii národních výborů a jejich právní samostatnost, což je v souladu s čl. 3 a 4 Evropské charty​​.
 2. Finanční zdroje místních orgánů:
  • Návrh zákona zajišťuje finanční nezávislost národních výborů, které mohou stanovit místní daně a poplatky, čímž se naplňuje čl. 9 Evropské charty​​.
 3. Účast občanů na místní správě:
  • Návrh zákona podporuje přímou účast občanů na správě místních záležitostí, což je v souladu s čl. 3 Evropské charty​​.
 4. Právní ochrana a soudní přezkum:
  • Návrh zákona respektuje princip právní ochrany místní samosprávy, což odpovídá požadavkům čl. 11 Evropské charty​​.

Přechodná ustanovení zákonů

Přechodná ustanovení zákonů stanovují, že v souladu s novým územním členěním státu a novými pravomocemi národních výborů dojde k reorganizaci státní správy a samosprávy. Tato reorganizace vstoupí v platnost nejpozději do 1. února 2025. Všechna přechodná opatření mají zajistit hladký přechod na novou strukturu a funkčnost národních výborů a územních celků​​.

Závěr

Nové právní úpravy národních výborů a územního členění MSR jsou nejen v souladu s ústavními principy a demokratickými hodnotami, ale také respektují mezinárodní standardy stanovené Evropskou chartou místní samosprávy. Tyto úpravy posilují autonomii a efektivitu místní samosprávy, zajišťují finanční nezávislost a podporují aktivní účast občanů na správě veřejných záležitostí, což přispívá k transparentnímu a odpovědnému řízení na místní úrovni. Přechodná ustanovení zajišťují plynulý přechod k nové struktuře, která bude plně funkční od 1. února 2025.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *