Představení první hlavy návrhu Ústavy Moravskoslezské republiky


Vláda Moravskoslezské republiky s hrdostí oznamuje představení první hlavy návrhu Ústavy Moravskoslezské republiky, která stanovuje základní ustanovení a rámec politického a hospodářského zřízení našeho suverénního státu. Tento návrh představuje důležitý krok směrem k budování demokratického a právního státu, který klade důraz na lidská práva, svobody a rovnost všech občanů.

Základní ustanovení:

Článek 1: Moravskoslezská republika je definována jako suverénní, demokratický a právní stát, založený na zásadách lidských práv a základních svobod. Ústava ztělesňuje státní jednotu mezi Moravany, Slezany a dalšími národnostními menšinami žijícími na území republiky.

Článek 2: Veškerá státní moc náleží lidu, který ji vykonává prostřednictvím zastupitelských sborů a přímou demokracií. Zastupitelské sbory, tedy Sněm Moravskoslezské republiky a národní výbory, jsou voleny, kontrolovány a odpovědny lidu.

Článek 3: Volební právo je všeobecné, rovné a přímé, zajišťující tajné hlasování. Poslanci zastupitelských sborů jsou odpovědni svým voličům, informují je o své činnosti a mohou být odvoláni.

Článek 4: Nejdůležitější otázky celospolečenského významu mohou být předkládány k veřejné diskusi a hlasování, jehož výsledky jsou pro státní orgány závazné.

Článek 5: Politický systém je založen na pluralitě a svobodné soutěži politických stran, které respektují demokratické principy a ústavní řád. Občanské a neziskové organizace hrají klíčovou roli v rozvoji společnosti a ochraně práv a svobod.

Článek 6: Organizace a činnost státu a společnosti se řídí zásadou propojení ústředního řízení se samosprávou lidu a širokou pravomocí nižších orgánů. Moravskoslezská republika je právním státem, kde výkon státní moci podléhá kontrole z hlediska ústavnosti a zákonnosti.

Základy hospodářského zřízení:

Článek 7: Hospodářská soustava podporuje pluralitu vlastnických forem a rovnováhu mezi soukromým, státním a družstevním sektorem, s důrazem na podporu podnikání a inovací.

Článek 8: Stát uznává a chrání soukromé, družstevní a státní vlastnictví, s důrazem na jejich využití v souladu s veřejným zájmem.

Článek 9: Občané mají právo na ochranu svého majetku, přičemž vyvlastnění je možné pouze z důvodů veřejného zájmu a musí být řádně kompenzováno.

Článek 10: Stát podporuje ekonomický rozvoj a inovace pro zvyšování životní úrovně a zajištění udržitelného růstu.

Článek 11: Moravskoslezská republika podporuje mezinárodní hospodářskou spolupráci a ochranu národních zájmů.

Článek 12: Práce je základním zdrojem blahobytu, a stát zaručuje spravedlivé pracovní podmínky a rovné příležitosti na trhu práce.

Zásady státní politiky:

Článek 13: Hospodářská politika státu je zaměřena na uspokojování potřeb společnosti a zlepšování kvality života občanů.

Článek 14: Stát podporuje využití vědeckých a technologických poznatků pro ekonomický rozvoj.

Článek 15: Moravskoslezská republika podporuje bilaterální a multilaterální ekonomické vztahy pro podporu míru a stability.

Článek 16: Sociální politika státu je založena na sociální spravedlnosti a rovných příležitostech.

Článek 17: Stát podporuje ochranu přírody, zachování biodiverzity a boj proti klimatickým změnám.

Článek 18: Stát podporuje rozvoj kultury, vědy a vzdělání, s důrazem na celoživotní učení.

Článek 19: Stát zaručuje ochranu práv národnostních menšin a jejich reprezentaci ve veřejném životě.

Článek 20: Moravskoslezská republika se aktivně zapojuje do mezinárodního společenství a podporuje mezinárodní právo a spolupráci.

Článek 21: Obrana státu je založena na principu kolektivní bezpečnosti a spolupráci s mezinárodními partnery.

Tento návrh ústavy je nyní předložen k veřejné diskusi a čeká na připomínky občanů, aby mohl být co nejlépe přizpůsoben potřebám a hodnotám Moravskoslezské republiky.

Úplné znění hlavy první návrhu Ústavy Moravskoslezské republiky:

HLAVA PRVNÍ
Základní ustanovení

Základy politického zřízení

Čl. 1

 1. Moravskoslezská republika je suverénní, demokratický a právní stát založený na principu lidských práv a základních svobod.
 2. Moravskoslezská republika ztělesňuje státní jednotu moravskoslezského lidu — dvou rovnoprávných národů, Moravanů a Slezanů, a národnostních menšin žijících na jejím území.

Čl. 2

 1. Veškerá moc ve státě patří lidu. Státní moc vykonává lid převážně zastupitelskými sbory a také přímo.
 2. Zastupitelské sbory jsou lidem voleny, lidem kontrolovány a lidu odpovědny. Zastupitelské sbory jsou Sněm Moravskoslezské republiky a národní výbory.
 3. Volební období zastupitelských sborů je pětileté.

Čl. 3

 1. Volební právo do zastupitelských sborů je všeobecné, rovné a přímé s tajným hlasováním. Poslanci zastupitelských sborů jsou odpovědni svým voličům a mohou být jimi odvoláni.
 2. Poslanci informují voliče o své činnosti a o činnosti zastupitelského sboru, jehož jsou členy. Jsou povinni zkoumat potřeby a názory svých voličů, dbát jejich podnětů a uplatňovat jejich zájmy v činnosti zastupitelských sborů a jejich orgánů.
 3. Způsob volby a odvolávání poslanců stanoví zákon.

Čl. 4

 1. Nejdůležitější otázky celospolečenského významu se předkládají občanům k posouzení formou veřejné diskuse a mohou být předloženy všemu lidu k hlasování.
 2. Národní výbory předkládají důležité otázky týkající se jejich územních obvodů občanům k posouzení formou veřejné diskuse a mohou je předložit občanům k hlasování.
 3. Výsledky hlasování jsou pro příslušné státní orgány závazné.
 4. Podmínky a způsob provádění veřejných diskusí a hlasování stanoví zákon.

Čl. 5

 1. Politický systém Moravskoslezské republiky je založen na pluralitě a svobodné soutěži politických stran, které respektují demokratické principy a ústavní řád.
 2. Občanské a neziskové organizace hrají klíčovou roli v rozvoji společnosti, v ochraně práv a svobod a ve zvyšování veřejného povědomí o důležitých společenských otázkách.
 3. Stát podporuje a chrání nezávislost těchto organizací a zajišťuje, aby měly možnost efektivně se podílet na veřejném životě a veřejné správě.

Čl. 6

 1. Organizace a činnosti státu a společnosti je řízena zásadou, podle níž se ústřední řízení nedílně spojuje s uplatňováním samosprávy lidu, se širokou pravomocí a odpovědností nižších orgánů, s jejich rozsáhlou samostatností, s iniciativní účastí občanů.
 2. Státní orgány, jakož i jiné organizace, pokud vykonávají státní správu, uplatňují ve své činnosti zásadu veřejné informovanosti a dbají veřejného mínění.
 3. Moravskoslezská republika je právním státem, který se řídí svrchovaností ústavy a zákonů. Státní moc se uplatňuje jen na základě zákona a v jeho mezích a její výkon podléhá kontrole z hlediska ústavnosti a zákonnosti.
 4. Státní orgány, politické strany, společenské a zájmové organizace, jakož i jiné organizace se ve své činnosti řídí právním řádem.

Základy hospodářského zřízení

Čl. 7

 1. Hospodářská soustava Moravskoslezské republiky je založena na pluralitě vlastnických forem a podporuje rovnováhu mezi soukromým, státním a družstevním sektorem.
 2. Soukromé vlastnictví je základem pro podnikání, inovace a hospodářský růst. Stát zaručuje ochranu práv vlastníků a podporuje rozvoj podnikání prostřednictvím transparentních a spravedlivých regulací.

Čl. 8

 1. Stát uznává a chrání soukromé vlastnictví, které zahrnuje osobní majetek, nemovitosti, podnikatelská aktiva a intelektuální vlastnictví.
 2. Družstevní vlastnictví slouží jako nástroj pro společné podnikání a hospodaření členů družstev, které mohou operovat v různých sektorech ekonomiky.
 3. Státní a veřejné vlastnictví se využívá v strategických oblastech, jako jsou přírodní zdroje, energetika, doprava a infrastruktura, kde je to nezbytné pro veřejný zájem.

Čl. 9

 1. Každý občan má právo na ochranu svého majetku před neoprávněným zásahem. Vyvlastnění je možné pouze z důvodů veřejného zájmu, stanovených zákonem, a musí být vždy řádně kompenzováno.
 2. Vlastnictví zavazuje a jeho využití by nemělo poškozovat životní prostředí, veřejné zdraví nebo práva a svobody jiných osob.

Čl. 10

 1. Stát podporuje ekonomický rozvoj a inovace s cílem zvyšovat životní úroveň všech občanů a zajistit udržitelný sociální a ekonomický růst.
 2. Hospodářská politika státu je zaměřena na podporu konkurenceschopnosti, tvorbu pracovních míst a spravedlivé rozdělení bohatství.

Čl. 11

 1. Moravskoslezská republika podporuje a rozvíjí mezinárodní hospodářskou spolupráci. Stát podporuje domácí subjekty v jejich činnosti na mezinárodních trzích a chrání jejich zájmy.
 2. Zahraniční investice jsou vítány a chráněny v souladu se zákony, přičemž se zároveň dbá na ochranu národních zájmů a ekonomické bezpečnosti.

Čl. 12

 1. Práce je základním zdrojem blahobytu občanů a stát zaručuje podmínky pro její svobodný výběr a spravedlivé pracovní podmínky.
 2. Stát podporuje rovné příležitosti na trhu práce a zabrání diskriminaci na základě jakéhokoliv neoprávněného důvodu.

Zásady státní politiky

Čl. 13

 1. Stát prioritně zaměřuje svou hospodářskou politiku na uspokojování potřeb společnosti a na zlepšení kvality života všech občanů, podporuje udržitelný rozvoj a zodpovědné využívání zdrojů.
 2. Stát stanoví a průběžně aktualizuje cíle hospodářské a sociální politiky na základě dialogu se všemi zainteresovanými stranami, zahrnující občanskou společnost, soukromý sektor a akademické instituce.

Čl. 14

Stát vytváří podmínky pro maximální využití ekonomického potenciálu země a podporuje aplikaci vědeckých a technologických poznatků ve všech oblastech hospodářství a správy.

Čl. 15

 1. Moravskoslezská republika aktivně podporuje a rozvíjí bilaterální a multilaterální ekonomické vztahy s cílem podpory míru, stability a vzájemně prospěšné spolupráce.
 2. Stát se zavazuje k dodržování mezinárodních smluv a aktivní účasti na mezinárodních ekonomických a rozvojových projektech.

Čl. 16

 1. Sociální politika státu je založena na principu sociální spravedlnosti a rovných příležitostí pro všechny.
 2. Stát vytváří systém sociální ochrany, který zajišťuje základní životní podmínky pro všechny občany, zejména pro ohrožené a zranitelné skupiny populace.

Čl. 17

 1. Stát v spolupráci s občany a soukromým sektorem podporuje ochranu přírody, zachování biodiverzity a udržitelné využívání přírodních zdrojů.
 2. Státní politika v oblasti životního prostředí zahrnuje opatření pro zlepšení kvality vzduchu, vody a půdy, a pro aktivní boj proti klimatickým změnám.

Čl. 18

 1. Stát podporuje rozvoj kultury, vědy a vzdělání, zajišťuje přístup ke kulturnímu dědictví a podporuje tvůrčí a vědeckou činnost všech občanů.
 2. Vzdělávací systém Moravskoslezské republiky je založen na principu celoživotního učení a otevřenosti vůči novým poznatkům, a je přístupný bez ohledu na sociální nebo ekonomický původ.

Čl. 19

Stát zaručuje ochranu práv a podporuje kulturní a sociálně-ekonomický rozvoj národnostních menšin, a zajišťuje jejich reprezentaci ve veřejném životě.

Čl. 20

 1. Moravskoslezská republika se aktivně zapojuje do mezinárodního společenství a podporuje mezinárodní právo a spolupráci. Zavazuje se ke spolupráci s ostatními státy a mezinárodními organizacemi v oblastech, jako je ochrana životního prostředí, obrana lidských práv a podpora ekonomického rozvoje.
 2. Moravskoslezská republika se aktivně podílí na mezinárodní spolupráci za účelem podpory a ochrany lidských práv. Podporuje mezinárodní mírové a humanitární iniciativy a účastní se mezinárodních organizací v souladu s těmito hodnotami.

Čl. 21

 1. Obrana Moravskoslezské republiky je založena na principu kolektivní bezpečnosti a spolupráce s mezinárodními partnery.
 2. Stát zajišťuje bezpečnost svých občanů a území prostřednictvím profesionálních a demokraticky kontrolovaných ozbrojených sil, které respektují lidská práva a mezinárodní humanitární právo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *